sobota 2. května 2020

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v květnu 2020


neděle 3. května od 10:00  
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 10. května od 17:00
Ekumenická bohoslužba 

neděle 10. května od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 17. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 24. května od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem   


neděle 31. května od 10:00

Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem   Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“   (1.Tesalonickým 5,23) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------pátek 10. dubna 2020

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v dubnu 2020
Vzhledem k současné situaci se do odvolání v Husově sboru v Mnichovicích nekonají bohoslužby ani setkání. V případě potřeby můžete telefonicky kontaktovat jáhna či faráře na číslech uvedených vpravoSlovo pro tyto dny

    "Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů; a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ Zástupy se Jana ptaly: „Co jen máme dělat?“ On jim odpověděl: „Kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné, a kdo má co k jídlu, udělej také tak.“ ... Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm"
(L 3,7-11.18) 


    Otázku, kterou si kladli ti, kteří slyšeli kázat Jana Křtitele byla: „co máme dělat?" patří dozajista mezi ty nejzásadnější, které si v životě alespoň občas klademe všichni. Lidé ze zástupu, kteří byli po Janových slovech zasaženi vědomím vlastní viny i novým pochopením svého života a slovy o posledním soudu se vlastně Jana ptali: „Co máme dělat, abychom obstáli, abychom byli zachráněni?“ Jan na tyto otázky jednotlivců odpovídal jednoduchými pravidly a doporučoval konkrétní činy lásky. Janovy rady k nápravě života jsou dozajista dobré. Ale, ... když se řekne tato spojka, každý tuší, že přijde nějaké relativizování řečeného. Ano tyto rady jsou skutečně dobré, ale nestačí! Ty jsou jen předpokladem. To zásadní přichází tehdy, kdy pochopíme, že Jan ukazuje na „někoho silnějšího“, tím silnějším, zásadnějším a jedinečným je Ježíš. My svoji záchranu očekáváme spíše od lidí. Krista nevidíme, a proto se snadno upneme na nějakého člověka, obzvláště pokud má dar se vlichotit do našich myslí. Ano, někdy i nevědomky očekáváme od lidí naplnění svých přání a žádostí a vždy se najdou tací, kteří toto „vakuum“, které se vkrádá do našeho nitra slibují naplnit. Anebo slibují odejmutí nesnesitelně těžkých břemen: nemocí, rodinných problémů, neschopnosti... Přes tyto slibovače je lidské očekávání pomoci legitimní – my víme, že lékař může uzdravit z nemocí, právník může podat cenné rady, jak se vymotat z nějakého složitého sporu, psycholog či terapeut může poradit..., ale existuje oblast, kde „nemáme“ ani lékaře, ani právníka, ani psychologa, terapeuta... a to je oblast Ducha. Tu může proměnit a naplnit jedině Bůh. Svatý Jan od Kříže říká, že každý dostane od Boha tolik, kolik očekává... Rádi bychom se s vámi podělili právě v této těžké době o 11 let stará slova z delšího textu moudrého a zbožného člověka, biskupa Petra Šandery, který nese název Víra v čase krize, vznikl v Kuřimi, o Letnicích L. P. 2009. Biskup Petr má na mysli krizi církve ale, mnohá slova jakoby zapadala přesně do našich dnů: „... Pán po nás vždycky žádá víru - abychom důvěřovali jemu a jeho Slovu, abychom do jeho rukou vložili své životy, svou budoucnost, svá očekávání, bolesti i strachy, bez ohledu na okolnosti. Právě okolnosti nás velmi ovlivňují. Mnohdy víc než si připouštíme. Býváme na nich doslova závislí. ... Každá krize vede k přezkoumání základů; k uvědomění si kořenů, k revizi našich postojů. ... Díváme-li se a ptáme, proč se něco děje, máme několik základních možností. Některé věci se dějí jako důsledek minulosti a některé kvůli budoucnosti. Abychom se včas zastavili, abychom zkontrolovali své nasměrování a ptali se, zda stojíme opravdu na základech, které proklamujeme. Je pro nás prakticky - fakticky Kristus jediným základem a oporou nebo se ho jen formálně dovoláváme? Jsou naše vztahy a naše plánování - i církevní- postaveny na hodnotách evangelia? Máme se opravdu v Kristu rádi? Nezakrýváme určitý zásadní rozpor mezi tím, co říkáme a co děláme? Každou krizi můžeme přijmout jako těžkou, ale nadějnou příležitost ohlédnout se, vrátit ke kořenům a změnit své smýšlení - a tedy jako příležitost k růstu a zralosti v Kristu... Naše budoucnost - jedinců, světa i církve - spočívá v rukou Kristových. Na tom nic nemění žádná krize. To je osvobozující zjištění: vše je v rukou Kristových. Ze všech situací - i těch nejtěžších - vede dobré východisko. To neznamená, že vše musí dobře dopadnout ve stylu „happyendu“, nýbrž že nás nikdo a nic - ani ty nejhorší varianty vývoje událostí - nemůže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu, našem Pánu. Mohou nastat velké i bolestné změny. Mnohé jistoty se mohou nenávratně ztratit. Může to platit – a nejspíš platí – i o jistých zažitých podobách církevního života. To však neznamená úplný konec. Spíš transformaci. To vyžaduje důvěru, otevřenost, kreativitu. Důvěru vůči Pánu, který je dobrý a k našemu dobru nás někdy provádí těžkými zkouškami. ... Potřebujeme, aby nám byly otevřeny oči, abychom uviděli Krista a jeho dílo mezi námi – v církvi i ve světě. On zůstává uprostřed svého lidu a dává nám znamení své blízkosti...“ Tolik slova biskupa Petra. Jen připojme - čerpejme sílu z Kristovy blízkosti, abychom jako jeho přátelé obstáli v lásce, otevřenosti i pokorné službě, právě v těchto dnech zkoušek. 


    Jako slovo povzbuzení přijměte text z listu Římanům od apoštola Pavla:
    "Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: „Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.“ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu." (Ř 8,35-39) 


    Ať vás Pán pozvedá na těle i na duchu. Amen  


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------sobota 29. února 2020

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v březnu 2020neděle 1. března od 10:00  
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 8. března od 10:00  
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská


Sestry a bratři, v neděli 15. 3. 2020 v Mnichovicích v Husově sboru
ruším ekumenickou bohoslužbu od 17.00 hod a chvály od 18.30 hod.
Všem přeji pevné zdraví. Pokoj vám od našeho Pána Ježíše Krista 
Jiří Sedlák 


neděle 15. března od 17:00 - ZRUŠENO!
Ekumenická bohoslužba 

neděle 15. března od 18:30 - ZRUŠENO!
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 22. března od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 29. března od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem


Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli, ale přijali jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče! Sám Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.“   (Římanům 8, 15-16) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------středa 15. ledna 2020

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v únoru 2020
neděle 2. února od 10:00  
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 9. února od 17:00
Ekumenická bohoslužba 

neděle 9. února od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 16. února od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 23. února od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem


Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“   (Izajáš 53, 4-6) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v lednu 2020neděle 5. ledna od 10:00  
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 12. ledna od 17:00
Ekumenická bohoslužba 

neděle 12. ledna od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 19. ledna od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 26. ledna od 10:00
Z důvodu dovolené se bohoslužba nekoná   


Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“   (1.Tesalonickým 5,23) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

úterý 3. prosince 2019

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v prosinci 2019


neděle 1. prosince od 10:00 - I. Adventní neděle  
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 8. prosince od 17:00 - II. Adventní neděle 
Ekumenická bohoslužba 

neděle 8. prosince od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 15. prosince od 10:00 - III. Adventní neděle
Z důvodu dovolené se bohoslužba nekoná   


neděle 22. prosince od 10:00 - IV. Adventní neděle 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


úterý 24. prosince od 11:00 - do 14:00 
Občerstvení na Štědrý den v Husově sboru 
Horký čaj, svařené víno, guláš - vše zdarma  


úterý 24. prosince od 22:00
Půlnoční - Štědrý den  
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitskáMůj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe.“   (Izaiáš 53,11) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------

pondělí 28. října 2019

Program bohoslužeb a setkání v Husově sboru v listopadu 2019


neděle 3. listopadu od 10:00 - Dušičky 
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)


neděle 10. listopadu od 17:00 
Ekumenická bohoslužba 

neděle 10. listopadu od 18:30
Večerní program modliteb a chval s Petrem Wagnerem 
příležitost k modlitbě a ztišení s písněmi ekumenického výběru 


neděle 17. listopadu od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem  


neděle 24. listopadu od 10:00
Bohoslužba slova s Jiřím Sedlákem 
(Církev československá husitská)Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.“   (Izajáš 53, 4-6) 


----------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty:  
JUDr. Jiří Sedlák - jáhen a zmocněnec Diecézní rady, tel.: 608 243 766
Mgr. Petr Wagner - administrující farář, tel.: 608 066 406


----------------------------------------------------------------------------------------

 Jiří Sedlák pravidelně slouží bohoslužbu také v mnichovickém Domově pro seniory

----------------------------------------------------------------------------------------